1. Marriott International, Inc. i jej filie, w tym The Ritz-Carlton Hotel Company L.L.C. (zwane dalej łącznie „Marriott”, „my”, „nasze” lub „nas”) jest dostawcą różnych witryn internetowych dostępnych dla odwiedzających z całego świata. Nasze witryny internetowe obejmują, bez ograniczeń, niniejszą witrynę internetową, www.marriott.com, www.autograph-hotels.marriott.com, www.vacationsbymarriott.com, www.ritzcarlton.com oraz www.corporate.ritzcarlton.com (zwane dalej łącznie naszymi „witrynami internetowymi”). Niniejsze warunki korzystania dotyczą także tłumaczenia naszych witryn internetowych, na przykład www.espanol.marriott.com.

2. Zawartość i informacje wyświetlane na witrynach internetowych są własnością Marriott i/lub Ritz-Carlton i są zwane dalej łącznie „informacjami dotyczącymi firmy Marriott”. Pobieranie, kopiowanie lub przekazywanie dalej informacji dotyczących firmy Marriott w innych celach, niż na niekomercyjny użytek osobisty, jest surowo zabronione, z wyjątkiem zakresu dopuszczonego przez biura podróży do celów wyłącznie biznesowych, zgodnie z rozdziałem 11 poniżej.

3. Korzystanie z naszych witryn internetowych jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków opisanych poniżej. W przypadku niezaakceptowania któregokolwiek z niniejszych warunków, prosimy o niekorzystanie z naszych witryn internetowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i/lub modyfikacji części niniejszych warunków, jeśli uznamy to za konieczne lub uzasadnione, o ile nie zostanie stwierdzone inaczej, zmiany takie zostaną natychmiast wprowadzone w życie w momencie ich opublikowania w odniesieniu do korzystania z witryny internetowej i usług świadczonych po opublikowaniu tej zmiany; należy więc okresowo sprawdzać, czy w niniejszych warunkach nie pojawiły się jakieś zmiany. Na górze strony wyświetlana jest data wejścia w życie niniejszych warunków korzystania.

4. Nasze witryny internetowe mogą zawierać nazwy handlowe, patenty, materiały objęte prawami autorskimi, tajemnice handlowe, technologie, produkty, procesy lub inne prawa własności firmy Marriott, The Ritz-Carlton Hotel Company i/lub innych stron lub się do nich odwoływać. Żadne licencje na takie znaki handlowe, patenty, materiały objęte prawami autorskimi, tajemnice handlowe, technologie, produkty, procesy i inne prawa własności firmy Marriott lub Ritz-Carlton i/lub innych stron bądź prawa do nich, nie są użytkownikowi przyznawane lub nadawane. Witryna internetowa www.marriott.com i/lub pewne działania udostępniane przez nasze witryny internetowe mogą być objęte patentem Stanów Zjednoczonych nr 6 091 956 i/lub patentem Stanów Zjednoczonych nr 7 624 044.

5. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie używać żadnych urządzeń, oprogramowania lub innych środków w celu zakłócenia prawidłowego działania naszych witryn internetowych ani nie będzie podejmować żadnych działań mogących przyczynić się do przeciążenia naszej infrastruktury bez uzasadnienia i w nadmiernym stopniu. Ponadto, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie używać żadnego robota, pająka lub innego urządzenia automatycznego ani procesu ręcznego do monitorowania, przechwytywania lub kopiowania naszych witryn internetowych lub informacji dotyczących firmy Marriott tam zawartych ani żadnego aspektu witryn internetowych lub informacji dotyczących firmy Marriott, bez wcześniejszej wyraźnej zgody upoważnionego przedstawiciela firmy Marriott lub Ritz-Carlton (uznaje się, że taka zgoda jest wydawana w ramach standardowej technologii wyszukiwarek internetowych wykorzystywanej przez witryny internetowe do wyszukiwania w Internecie w celu przekierowania użytkowników internetowych do naszych witryn internetowych). Ponadto, użytkownik wyraża zgodę na niewykorzystywanie naszych witryn internetowych do celów, które zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania, są nielegalne, bezprawne lub zabronione. Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie zakłócał, wstrzymywał, zmieniał, niszczył, pogarszał, ograniczał, manipulował lub w inny sposób wpływał na prawidłowe działanie naszych witryn internetowych w jakikolwiek sposób, w tym, bez ograniczeń, poprzez korzystanie z jakichkolwiek złośliwych lub nieautoryzowanych kodów, wirusów, robaków, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania lub programów. Użytkownik nie może wykorzystywać naszych witryn internetowych w sposób zagrażający, zniesławiający, szkalujący, oszczerczy, nieprzyzwoity, podżegający, pornograficzny, dyskryminujący lub obraźliwy. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia lub odmówienia użytkownikowi dostępu do naszych witryn internetowych z ważnych, określonych przez nas przyczyn, w tym na przykład, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień niniejszych warunków korzystania.

6. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie dokonywać wyłącznie uzasadnionych rezerwacji w dobrej wierze, mających służyć wyłącznie użytkownikowi i jego zaproszonym gościom, a nie do innych celów, w tym między innymi do odsprzedaży, przeniesienia do witryn internetowych stron trzecich lub publikowania w nich bez zezwolenia, dokonywania rezerwacji nieprawdziwych, nieuczciwych lub opierających się na domysłach czy innych rezerwacji ze względu na możliwość późniejszego zapotrzebowania.

7. Nasze witryny internetowe mogą zapewnić możliwość wykorzystania nazw użytkownika, haseł lub innych kodów czy urządzeń w celu uzyskania dostępu do określonych części naszych witryn internetowych (zwanych dalej „kodami dostępu”). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności jego kodów dostępu oraz za wszelkie działania podejmowane w ramach jego konta. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia z ważnych, określonych przez nas przyczyn, w tym na przykład, w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania.

8. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, NASZE WITRYNY INTERNETOWE I INFORMACJE DOTYCZĄCE FIRMY MARRIOTT SĄ PRZEKAZYWANE „WEDŁUG OBECNEGO STANU”, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, GWARANCJI ANI OBIETNIC, ŻE NASZE WITRYNY INTERNETOWE I/LUB INFORMACJE DOTYCZĄCE FIRMY MARRIOTT BĘDĄ DOSTĘPNE, ODPOWIEDNIE, DOKŁADNE, NIEZAKŁÓCONE, KOMPLETNE I BEZBŁĘDNE. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ZŁOŚLIWE LUB NIEUPOWAŻNIONE KODY, A UŻYTKOWNIK JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPEWNIENIE POSIADANIA ODPOWIEDNICH MECHANIZMÓW SKANUJĄCYCH I ZABEZPIECZAJĄCYCH, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO JEGO URZĄDZEŃ, PROGRAMÓW I INFORMACJI. KORZYSTAJĄC Z NASZYCH WITRYN INTERNETOWYCH I/LUB INFORMACJI DOTYCZĄCYCH FIRMY MARRIOTT, UŻYTKOWNIK PRZEJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z OWYCH WITRYN LUB POWIĄZANE Z NIM.

W zakresie dopuszczalnym przez prawo my, inni powiązani z nami członkowie naszej grupy firm i strony trzecie niniejszym wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności prawnej za bezpośrednie, pośrednie lub wynikające straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z naszymi witrynami internetowymi lub w związku z korzystaniem z nich, z brakiem możliwości korzystania z naszych witryn internetowych lub skutków korzystania z nich, dowolnych witryn internetowych z nimi związanych i dowolnych materiałów na nich opublikowanych, w tym między innymi wszelkiej odpowiedzialności prawnej za utratę zysku lub dochodu, utratę firmy, utratę zysków lub kontraktów, utratę spodziewanych oszczędności, utratę danych, utratę wartości przedsiębiorstwa, zmarnowany czas przeznaczony na prace biurowe lub zarządzanie, czy za jakąkolwiek inną stratę lub szkodę dowolnego rodzaju, niezależnie od powodu jej powstania, czy wynikła z czynu niedozwolonego (wliczając niedbalstwo), naruszenia kontraktu lub w inny sposób, nawet jeśli jest przewidywalny, z zastrzeżeniem, że niniejszy warunek nie wykluczy roszczeń związanych z utratą lub uszkodzeniem własności materialnej użytkownika lub wszelkich innych roszczeń z tytułu bezpośrednich strat finansowych, których żadne z wymienionych wyżej kategorii nie wykluczają.

Nie dotyczy to naszej odpowiedzialności prawnej za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego niedbalstwa lub naszej odpowiedzialności prawnej za świadome wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd, co do podstawowej kwestii lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć lub ograniczyć na podstawie obowiązującego prawa.

9. W odniesieniu do wszystkich koncepcji, know-how, treści lub technik zawartych w korespondencji użytkownika na temat informacji dotyczących firmy Marriott i podlegających prawu autorskiemu, użytkownik udziela Marriott, bez odrębnego wynagrodzenia, niewyłączne prawo do korzystania, powielania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, dystrybuowania i innego ujawniania osobom trzecim wszelkich takich materiałów zawartych w korespondencji użytkownika, dla dowolnych celów, w tym, między innymi, opracowywania, produkcji i wprowadzenia do obrotu produktów i usług zawierających te informacje. Przedstawione powyżej postanowienia są ograniczone wyłącznie naszymi zobowiązaniami i obowiązkami dotyczącymi danych osobowych użytkownika (więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności).

10. Informacje dotyczące firmy Marriott mogą obejmować techniczne nieścisłości i błędy typograficzne, w tym między innymi nieścisłości związane z cenami lub dostępnością obowiązującymi dla transakcji użytkownika. Ani Marriott ani Ritz-Carlton nie biorą na siebie odpowiedzialności w znaczeniu ogólnym lub odpowiedzialności prawnej za takie nieścisłości, błędy lub zaniechania i nie będą miały obowiązku honorować takich zastrzeżeń lub informacji, na które takie nieścisłości wpłyną. Firmy Marriott i Ritz-Carlton zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek, anulacji i/lub ulepszeń w informacjach dotyczących firmy Marriott oraz odnośnie produktów i programów opisanych w takich informacjach, w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wliczając okres po potwierdzeniu transakcji.

11. Niektóre obszary naszych witryn internetowych są zastrzeżone do użytku przez biura podróży lub innych autoryzowanych przedstawicieli. Informacje dotyczące firmy Marriott, będące częścią takich zastrzeżonych obszarów, mają charakter poufny dla Marriott i są przekazywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności biznesowej, co obejmuje weryfikację statusu i oświadczeń dotyczących zamówienia i dołączenie do naszego programu elektronicznego przesyłania funduszy, zgodnie z opisem poniżej. Zastrzegamy sobie prawo do zabronienia dostępu lub używania tych zastrzeżonych obszarów, w przypadkach, w których ustalimy, że takie użycie zakłóca działanie naszych witryn internetowych lub powoduje niekorzystne dla nas skutki handlowe albo innego rodzaju. Jeśli użytkownik jest biurem podróży lub upoważnionym przedstawicielem biura podróży, korzystającym z naszych witryn internetowych, obowiązują go następujące zasady:

Hasła: Nadaliśmy użytkownikowi unikalne hasło, aby ograniczyć by dostęp do informacji związanych z biurem podróży użytkownika i transakcjami,wyłącznie do osób te osoby, którym udostępniono hasło. Użytkownik odpowiada za ochronę poufności hasła. Ani Marriott ani Ritz Carlton nie biorą na siebie odpowiedzialności za dostęp do informacji lub transakcje przeprowadzone przy użyciu nadanego użytkownikowi hasła. Stanowczo zalecamy okresową zmianę hasła, a także w następujących sytuacjach: odejścia pracownika z biura podróży obsługującego użytkownika oraz użytkownik podejrzewa, że osoby nieupoważnione mogły uzyskać dostęp do hasła.

Elektroniczne przesyłanie funduszy (EFT – Electronic Funds Transfer): Firma Marriott może dokonać płatności prowizji przy użyciu elektronicznego przesyłania funduszy (EFT) przez system zautomatyzowanej izby rozliczeniowej (ACH – Automated Clearing House System). Jeśli użytkownik ukończy proces rejestracji w usłudze EFT dostępnej na naszych witrynach internetowych, jest to równoznaczne z tym, że użytkownik: (1) upoważnia Marriott i/lub Ritz-Carlton do dokonywania płatności za pomocą usługi EFT; (2) potwierdza, że wybrał wskazaną instytucję depozytową i podał prawidłowe informacje dotyczące konta; oraz (3) wyraża zgodę, by wszystkie takie usługi EFT odbywały się zgodnie z następującymi zasadami: (i) użytkownik powiadomi firmę Marriott z 30-dniowym (trzydziestodniowym) wyprzedzeniem o wszelkich zmianach odnośnie swojej instytucji depozytowej lub innych instrukcji dotyczących płatności i (ii) użytkownik wyraża zgodę, by wszystkie bezpośrednie wpłaty obejmujące Stany Zjednoczone były dokonywane za pomocą płatności w formacie „CTX”.

Zakaz układów z niedozwolonymi osobami: Zarówno Marriott International Inc., jak i The Ritz-Carlton Hotel Company L.L.C. są firmami amerykańskimi i są objęte zakazem świadczenia usług niektórym „osobom objętym zakazem”, będącym przedstawicielami rządu czy rezydentami pewnych krajów objętych embargiem lub terrorystami czy handlarzami narkotyków, których nazwiska figurują na listach prowadzonych przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by takim osobom objętym zakazem nie zapewnić możliwości pozostania, korzystania lub zwiedzania jakichkolwiek obiektów Marriott lub Ritz-Carlton.

12. Nasze witryny internetowe zawierają informacje na temat dostępnych na całym świecie produktów i usług firm Marriott oraz Ritz-Carlton, z których nie wszystkie są dostępne w każdym miejscu. Odnośnik do produktu lub usługi firmy Marriott i Ritz-Carlton na jednej z naszych witryn internetowych nie wskazuje, że taki produkt czy usługa są lub będą dostępne w lokalizacji użytkownika.

13. Jakiekolwiek użycie funkcji map na tej witrynie internetowej będzie podlegać postanowieniom Warunków korzystania użytkownika końcowego dla aplikacji Bing Maps firmy Microsoft. Firma Marriott nie będzie ponosić odpowiedzialności za korzystanie z aplikacji Bing Maps lub za jakiekolwiek wyniki, w tym instrukcje dotarcia do celu, generowane przez aplikację Bing Maps.

14. Jeśli użytkownik przejdzie, korzystając z linków, z naszych witryn internetowych na witryny internetowe innych firm, w tym witryny internetowe reklamodawców, przestaną obowiązywać nasze warunki korzystania oraz nasza polityka prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki korzystania lub polityki prywatności tych witryn internetowych innych firm lub wykorzystywane przez nie pliki cookies. Ponadto ze względu na to, że nie kontrolujemy takich witryn internetowych ani zasobów, użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na to, że ani Marriott ani Ritz-Carlton nie odpowiadają za dostępność takich zewnętrznych witryn internetowych lub zasobów i ani Marriott ani Ritz-Carlton nie zatwierdzają i nie ponoszą odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty czy inne materiały znajdujące się na tych witrynach lub udostępniane przez te witryny lub zasoby.

15. Jeśli użytkownik chciałby wyświetlić praktyki prywatności, zgodnie z którymi przetwarzamy informacje na temat użytkownika, znajdujące się na naszych witrynach internetowych, może je sprawdzić w naszej Polityce prywatności.

16. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków korzystania, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres privacy@marriott.com.

Related Links